de Langakkers

de Langakkers is sinds 2003 een landgoed volgens de Natuurschoonwet. Voorheen was het een agrarisch bedrijf, dat in bezit was en is van de familie Winters. In de jaren 90 heeft Roel Winters besloten zijn agrarisch werkzaamheden voor een deel stop te zetten en zijn landbouwgrond te extensiveren en gedeeltelijk om te zetten tot nieuwe natuur.

Het doel

Het doel is op de Langakkers een kleinschalig, agrarisch cultuurlandschap te creëren. Verschillende vormen van grondgebruik worden gehanteerd, waaronder extensieve begrazing, bloemrijk grasland, kruidenrijke akkers en ruigtes. Sinds 1996 heeft hij ook verschillende landschapselementen aan het landschap toegevoegd om de biodiversiteit en de schoonheid van het gebied te verhogen.

Beheer

Het extensieve beheer op de langakkers is erg belangrijk. Het kleinschalig beheren van het gebied , dus niet alles tegelijk maar stapsgewijs, iedere keer kijkend naar de natuur, geven een verhoging van de biodiversiteit. Onder beheer verstaan we maaien en afvoeren van de graslanden, bewerken en inzaaien van de akkers, heggen vlechten en daarna knippen, wilgen knotten, poelen opschonen, zijn regelmatig terugkerende belangrijke werkzaamheden.

Biodiversiteit

Door deze veranderingen is de flora en fauna diversiteit op de Langakkers enorm gestegen. Momenteel zijn er naast tientallen soorten zomer- en wintergasten maar liefst 52 soorten broedvogels, waaronder de patrijs, geelgors en spotvogel.  Er zijn minimaal 26 soorten dagvlinders geteld, die afkomen op de verschillende soorten bloemen die op het landgoed voorkomen.

Landschapselementen

De aanleg van honderden meters vlechtheggen, houtwallen en stapelmuren maar ook amfibien poelen, knotwilgen, een bewoonde vleermuiskelder en een bewoonde huiszwaluwtil en solitaire bomen dragen bij aan de biodiversiteit.

Broedvogel monitoring

Sinds 2003 worden volgens de Sovon criteria , broedvogels geinventariseerd. In 2003 (toen we gestart zijn met de inventarisatie) kwamen er 36 broedvogel soorten voor. Afgelopen jaar (2014) werden 52 soorten waargenomen.

Roel Winters

Roel Winters is een natuurliefhebber in hart en nieren.  Van jongs af aan is hij actief in de natuur en in de loop der jaren heeft hij zich met een grote gedrevenheid het vak ecologie in de praktijk eigen gemaakt.

Zijn kennis, ervaring en enthousiasme probeert hij over te brengen op anderen, bijvoorbeeld door deelname aan werkgroepen (weidevolgers, uilen, vleermuizen en zwaluwen). Ook zet hij zich in als vrijwilliger en excursieleider bij organisaties als Staatsbosbeheer en de Vogelbescherming.

Ecologisch adviseur

Hij geeft lezingen, workshops en cursussen over vogels, aanleg en beheer van natuurlijke tuinen. Sinds 2004 adviseert hij ook particulieren en bedrijven.

De Langakkers

Naast zijn inzet buitenshuis besteedt hij ook een groot deel van zijn tijd aan de ontwikkeling van zijn eigen ecologisch paradijs, landgoed de Langakkers.

2015-2024© Copyright - de Langakkers